23 شهریور 1400
شماره خبر: 256091

کارگروه بودجه شهردای فردیس برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

اولین جلسه کارگروه بودجه شهرداری به ریاست محمد رضا آژیر سرپرست شهرداری فردیس و با محوریت تشکیل جلسات تخصصی در هر حوزه با موضوع بررسی افزایش ردیف های درآمدی ، نظارت و کنترل هزینه های جاری و تنظیم متمم بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید .شایان ذکر است از مهمترین مصوبات این جلسه برگزاری مستمر کارگروه تخصصی بودجه در ابتدای هر هفته و بررسی و اجرای مصوبات جلسات قبل می باشد .