21 شهریور 1400
شماره خبر: 256010

انتصابات جدید در شهرداری کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریبا حکم سرپرست شهرداری کرج برخی از مدیران مجموعه شهری تودیع و معارفه شدند.
طی احکام جداگانه‌ای از سوی مصطفی سعیدی سیرائی آقایان «احدالله احمدی پرگو» به عنوان سرپرست منطقه دو، «منوچهر غفاری» به عنوان سرپرست منطقه شش، «عباس کمالی روستا» به عنوان سرپرست منطقه هفت، «حسین کریم پناه» به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند، «مصطفی عابدی» به عنوان سرپرست منطقه سه، «حمید عبدالله‌پور» به عنوان سرپرست منطقه ۱۰، «حامد حسینی» به عنوان سرپرست اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، «غلامرضا رضوانی» به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری و «مهدی رشیدی» به عنوان سرپرست منطقه هشت منصوب شدند.گفتنی است آقای احمدی پرگو با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست منطقه ۲ شهرداری کرج منصوب شده است.