31 شهریور 1400
شماره خبر: 256541

کمیته داوری تندیس «سردار شهید سلیمانی» برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از برگزاری کمیته داوری فراخوان تندیس سردار شهید سلیمانی خبر داد.
پیمان بضاعتی پو از اجرا و نصب تندیس یادبود سردار شهید که در پی فراخوانی از سوی این سازمان منتشر شد خبر داد و افزود: به همت اداره هنرهای شهری صبح امروز اولین جلسه کمیته داوری تندیس سردار سلیمانی و بررسی ماکت‌هایی که از سوی هنرمندان به دبیرخانه این فراخوان ارسال شد و ماکت‌های ارسالی موردبررسی و داوری قرار گرفت.در این جلسه ماکت یکی از هنرمندان موردتوجه اعضای کمیته قرارگرفته و مقرر شد در جلسه بعدی ماکت با جزئیات بیشتری از سوی هنرمند ارائه شود تا در صورت تائید نهایی نسبت به اقدامات اجرایی و ساخت آن اقدام شود.