26 تیر 1400
شماره خبر: 255848

تقدیر از مدیر و پرسنل حراست شهرداری کوهسار به مناسبت روز حراست

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

مهندس عظیمی شهردار کوهسار طی جلسه ای صمیمی با حضور مهندس حشمی پور معاونت از سید رضا موسوی منش ، مدیر حراست و پرسنل زحمتکش واحد حراست شهرداری کوهسار با اهدای لوح، تقدیرو تشکر نمود.در این جلسه از انجام وظایف و مسئولیت های محوله در حراست شهرداری و همکاری فعال با واحد های مختلف شهرداری تقدیر به عمل آمد.