وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران را به شرط توافق کارفرمایان دانست و گفت: اگر این مساله در جلسه هفته آینده نماینده کارگران و کارفرمایان تصویب شود، دولت هم تصویب می‌کند.