26 دی 1400
شماره خبر: 262146

نشست مدیریت شهری چهارباغ با رئیس اداره سوادآموزی شهرستان

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر از مرکز یادگیری نهضت سوادآموزی محلی شهید داود اکبری بازدید کردند.
خیری رئیس شورای اسلامی شهر به همراه آقای بیات سخنگوی شورای اسلامی شهر با حضور در مدرسه شهید داود اکبری با رئیس اداره سواد آموزی و کارشناسان دیدار و از مرکز یادگیری محلی نهضت سواد آموزی بازدید کردند.