20 مرداد 1401
شماره خبر: 271400

رفع تداخل بالغ بر ۱۸۰۰۰ هکتار از اراضی ملی و غیر ملی استان البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادیرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان البرز بر تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستاییان، احقاق حق متقابل مردم و دولت و رفع مشکلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات تأکید کرد.
کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان البرز با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، نماینده استانداری، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان البرز، مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان البرز و جمعی از مدیران دستگاه های ذیربط در سالن جلسات سازمان برگزار شد.عبدالرضا روشن نژاد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ضمن قدردانی از زحمات اعضای کارگروه های شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان، با اشاره اهمیت رفع تداخل ناشی از اجرای مقررات موازی و تثبیت مالکیت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص به عنوان مقدمه طرح صدور اسناد مالکیت کشاورزان، بر تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستاییان و احقاق حق متقابل مردم و دولت و رفع مشکلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات تأکید کرد.در این نشست که در راستای اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیل شد، تعداد ۱۰ پلاک از اراضی استان به مساحت بالغ بر ۱۸۰۰۰هکتار از اراضی ملی و غیرملی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت میزان ۱۶ هزار و ۱۱۰ هکتار به عنوان اراضی ملی و بیش از ۱۹۵۰ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت و بالغ بر ۱۰۹ هکتار به اراضی غیرملی اضافه شد.