اگر اهل ورزش کردن هستيد و البته عاشق شکلات اين خبر مخصوص شما است.