24 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267330

جلسه کمیته درآمد شهرداری چهارباغ برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریجلسه کمیته درآمد شهرداری چهارباغ به ریاست مهندس قربانی شهردار، معاونین و مسوولین حوزه های درآمدی در دفتر شهردار چهارباغ برگزار شد.
در این جلسه مهندس قربانی شهردار چهارباغ ضمن اشاره به توانمندسازی کارشناسان حوزه های درآمدی، بر ضرورت ارتقای سطح درآمد شهرداری در کنار افزایش خدمات و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.در ادامه این جلسه چندین پرونده درآمدی بررسی و راهکارهای لازم از سوی مسوولین شهرداری برای بهبود وضعیت و ایجاد درآمد پایدار شهرداری ارایه شد ومورد بررسی قرار گرفت. جلسات کمیته درآمد شهرداری هر هفته با حضور معاونین و مسوولین حوزه های درآمدی شهرداری به ریاست شهردار چهارباغ برگزار می شود.