7 بهمن 1400
شماره خبر: 262729

بازدید های روستایی فرماندار چهارباغ از سرگرفته شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

شمیرانی فرماندار چهارباغ به همراه سایر مسئولین شهرستانی و دستگاه های خدمات رسان در سیزدهمین بازدید خود از روستاهای چهارباغ ،در روستای قاسم گرجی حاضر شدند ،تا به عنوان عالیترین مقام دولت در شهرستان چهارباغ ،با مردم بی واسطه به گفت و گو بپردازند و در حدود قوانین و الزامات قانونی نسبت به رفع موانع اقدام نمایند .